پیشنهاد درج نام وزارت بهداشت در آيين نامه اجرايی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بهره مندی از مزیت های مندرج در قانون «اعمال مزیت ها و حمایت های پارک های علم و فناوری» موضوع آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه، به پارک های علم و فناوری این وزارت، پیشنهاد درج نام وزارت فوق در آیین نامه اجرایی مذکور را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» نظر به اهمیت توسعه فناوری در حوزه سلامت، به ویژه در شرایط فعلی کشور و لزوم ایجاد زیرساخت های متناسب با ظرفیت های موجود علمی و فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تایید مجوز راه اندازی 10 پارک علم و فناوری در کلان مناطق آزمایشی در شورای گسترش این وزارت، مقدمات راه اندازی و فعالیت این پارک ها جهت فناوران و محققان حوزه سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی را فراهم نموده است.

براساس ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه به منظور ايجاد و توسعه شركت هاي دانش بنيان و تقويت همكاري هاي بين‌المللي، واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فناوري مجازند در جهت انجام مأموريت هاي محوله، از مزاياي قانوني مناطق آزاد درخصوص روابط‌كار، معافيت هاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.

همچنین مطابق قانون «اعمال مزیت ها و حمایت های پارک های علم و فناوری» موضوع آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه، استفاده از مزیت های مصرح در قانون صرفا به پارک های علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محدود شده است.

بنابراین باتوجه به جایگاه هم‌تراز شوراهای گسترش دانشگاه های وزارت‌خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دراختیارات و جایگاه قانونی، وزارت بهداشت جهت اعمال مزیت های ذیل قانون فوق به پارک های علم و فناوری این وزارت و شفافیت و تصریح مزیت های فوق برای سازمان های ذی ربط، پیشنهاد درج نام این وزارت در آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.

پیشنهاد درج نام وزارت بهداشت در آيين نامه اجرايی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعهdownlod