رأی شماره 472 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 22 و بند 27 مصوبه شماره 3980/98/28 ـ 1398/10/29 شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه: 1400/3/4    شماره دادنامه: 472     شماره پرونده: 9903233

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی، علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 22 و بند 27 مصوبه شماره 28/98/3980 ـ 1398/10/29 شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 22 و بند 27 مصوبه شماره 28/98/3980 ـ 1398/10/29 شورای اسلامی شهر اصفهان را از تاریخ تصویب در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تقدیم احترامات

هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عـوارض از اختیارات شوراهـای اسلامی ذکر شده است، لکن طـبق بند (الف)  ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگـر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواهد شد. لذا با توجه به توضیحات مذکور و با وجود مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 746 ـ 1396/8/9 و 2405 ـ 1398/8/14، تصویب عوارض فضای سبز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی، تشخیص و ابطال شده است و همچنین به دلیل عدم رعایت مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان در مصوبات بعدی، طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند 22 و 27 مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره 28/98/3980 مورخ 1398/10/29 که بند 22 تحت عنوان عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز ناژوان و بند 27 تحت عنوان عوارض هزینه تأمین فضای سبز عمومی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم."

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

"بند 22:

مصوبه جلسه مورخ 1398/10/29 در خصوص عوارضات پیشنهاد شده جهت اجرا از ابتدای سال 1399:

اخذ عوارض با عنوان «عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز ناژوان» مصوب گردید و مقرر شد معادل 3% ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی و 20% از کل عوارضات ساختمانی پرونده‌های دارای تخلف ساختمانی دریافت و به حساب ناژوان، جهت نگهداری و توسعه فضای سبز واریز شود.

بند 27:

مصوبه جلسه مورخ 1398/10/29 در خصوص عوارضات پیشنهاد شده جهت اجرا از ابتدای سال 1399:

اخذ عوارض هزینه تأمین فضای سبز عمومی در مورد پرونده‌های ماده صد که منجر به کاهش سرانه فضای سبز ریشه دار نسبت به پروانه می‌شوند، معادل 5 برابر ارزش افزوده تراکم، مصوب گردید.

رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت و با حضور نماینده طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به موجب دادنامه‌هـای شماره 746 ـ 1396/8/9 و شماره 2405 ـ 1398/8/14 مصوبات ناظر بر وضع عوارض درخصوص فضای سبز را ابطال کرده و شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب بندهای 22 و 27 مصوبه شماره 28/98/3980 ـ 1398/10/29 اقدام به وضع عوارض درخصوص فضای سبز نموده، لذا مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بندهای مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.                                      

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

اخبار مرتبط