مصوبه انتخاب نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی در هیات امنای مشترک فرهنگستانهای چهارگانه جمهوری اسلامی ایران

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی در هیات امنای مشترک فرهنگستانهای چهارگانه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی در هیات امنای مشترک فرهنگستانهای چهارگانه جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 1400/11057/دش مورخ 1400/07/28 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف