آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء 1 بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عنوان عضو هیات مدیره در شرکتها معرفی می شوند موضوع جزء 5 بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون یادشده

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء 1 بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عنوان عضو هیات مدیره در شرکتها معرفی می شوند موضوع جزء 5 بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون یادشده ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/22 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء 1 بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عنوان عضو هیات مدیره در شرکتها معرفی می شوند موضوع جزء 5 بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون یادشده" طی نامه شماره 133482 مورخ 1400/10/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف