مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز ضمانت پرداخت تعهدات قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاههای مقیاس کوچک در 3 ساختگاه شهرهای آمل و بابل

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز ضمانت پرداخت تعهدات قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاههای مقیاس کوچک در 3 ساختگاه شهرهای آمل و بابل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز ضمانت پرداخت تعهدات قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاههای مقیاس کوچک در 3 ساختگاه شهرهای آمل و بابل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه شماره 645608 مورخ 1398/11/08 ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod