تصویبنامه درخصوص تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/07/13 هیات وزیران درخصوص "تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم" طی نامه شماره 81401 مورخ 99/07/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات- سازمان برنامه و بودجه كشور

هيئت وزيران در جلسه 13/7/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات - مصوب 1392- تصويب کرد:

1- دارنده پروانه فعالیت انتقال داده مبتني بر فناوري بي­سيم که در این تصویب­نامه به اختصار حسب مورد "دارنده/ دارندگان پروانه" نامیده می­شود، موظف است بيست ‏و هشت ‏و یک دهم درصد (1/28%) از درآمد سالیانه خود را که به تأييد حسابرس رسمی رسيده است، به عنوان مبلغ تسهيم درآمد سالیانه در هر سال مالی با اعلام سازمان تنظیم مقررات و  ارتباطات رادیویی که در این تصویب­نامه به اختصار "سازمان" نامیده می­شود، به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

2- به منظور حمایت از توسعه شبکه و خدمات موضوع اين تصویب­نامه، مبلغ تسهيم درآمد سالیانه دارندگان پروانه برای سال‌های مالی اول و دوم، صفر تعيين می‏شود.

3- دارنده پروانه موظف است مبالغ مندرج در جدول شماره (1) موضوع این بند را به عنوان حداقل مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد سالیانه، حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند:

جدول شماره (1)- مبالغ تضمين شده تسهيم درآمد سالیانه (برحسب میلیون ريال)

رديف

قلمروی فعالیت

سال 1402

سال1403

سال1404

سال1405

سال1406

1

سراسر کشور

000ر060ر1

000ر280ر1

000ر700ر1

000ر050ر2

000ر730ر2

2

سراسر کشور (به غیر از استان‏های تهران و البرز)

000ر742

000ر896

000ر190ر1

000ر435ر1

000ر911ر1

3

استان‏های تهران و البرز

000ر318

000ر384

000ر510

000ر615

000ر819

 

4- در صورتی‏که مبالغ تسهیم درآمد سالیانه موضوع بند (1) این تصویب­نامه، بیشتر از مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد سالیانه موضوع جدول شماره (1) باشد، دارنده پروانه باید ما‏به‏التفاوت آن را برای هر سال مالی
با اعلام سازمان و حداکثر تا آخرین روز سال مالی بعد به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

5- در صورتی که دارندگان پروانه در هر سال مالی، حساب­های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را
در چهارچوب ابلاغی سازمان به تفکیک در صورت‌های مالی حسابرسی شده ارایه کنند، درآمد­های ناشی از عمده‌فروشی به سایر دارندگان پروانه­های ارتباطی و فناوری اطلاعات در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مشمول تسهیم درآمد سالیانه نخواهد بود.

6- درآمد حاصل از خدمات فراگردی (رومينگ) ملی ارایه شده توسط کاربر (اپراتور) میزبان در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشمول تسهیم درآمد نيست.

7- دارنده پروانه موظف است معادل سه درصد (3%) از درآمد سالیانه خود را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط و آيين‏نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری (یو اس اُ)
در ناحيه خدمات تعيين شده، راساً يا از طريق ديگر دارندگان پروانه هزينه کند. در هر حال مبلغ اين هزينه‏ نبايد از مبالغ تعيين شده در جدول شماره (2) کمتر باشد:

جدول شماره (2) - مبالغ تضمين شده برای ارایه خدمات عمومی اجباری (برحسب میلیون ريال)

رديف

قلمروی فعالیت

سال 1400

سال 1401

سال 1402

سال 1403

سال 1404

سال 1405

سال 1406

1

سراسر کشور

000ر107

000ر147

000ر167

000ر210

000ر289

000ر361

000ر479

2

سراسر کشور (به غیر از استان‏های تهران و البرز)

900ر74

900ر102

900ر116

000ر147

300ر202

700ر252

900ر347

3

استان‏های تهران و البرز

100ر32

100ر44

100ر50

000ر63

700ر86

300ر108

100ر149

 

8- دارنده پروانه موظف است یک درصد (1%) از درآمد سالیانه خود را که به تأييد حسابرس رسمی رسيده است، به عنوان حق سازمان و حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

9- دارنده پروانه موظف است تا پايان مدت اعتبار پروانه، مبالغی را مطابق جدول شماره (3) به عنوان حداقل مبلغ تضمين شده حق سازمان، حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند:

جدول شماره (3) - مبالغ تضمين شده حق سازمان (برحسب میلیون ريال)

رديف

قلمرو فعالیت

سال 1400

سال 1401

سال 1402

سال 1403

سال 1404

سال 1405

سال1406

1

سراسر کشور

000ر36

000ر49

000ر56

000ر70

000ر96

000ر120

000ر166

2

سراسر کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز)

200ر25

300ر34

200ر39

000ر49

200ر67

000ر84

200ر116

3

استان‌های تهران و البرز

800ر10

700ر14

800ر16

000ر21

800ر28

000ر36

800ر49

 

10- در صورتی که یک درصد از درآمد سالیانه موضوع بند (8) این تصویب­نامه، بیشتر از مبالغ تضمین شده حق سازمان موضوع جدول شماره (3) باشد، دارنده پروانه باید با اعلام سازمان ما‏به‏التفاوت آن برای هر سال مالی را حداکثر تا آخرین روز سال مالی بعد به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

11- نحوه و میزان اعمال جریمه نقض تعهدات دارندگان پروانه به شرح جدول زیر تعیین می­شود:

ردیف

مورد تخلف

نحوه و ميزان اعمال جريمه

 1.  

توقف در ارایه خدمات بدون اطلاع و موافقت سازمان

1- صدور اخطار با تعيين مهلت پانزده روزه از تاريخ ابلاغ؛

2- درصورت عدم رفع تخلف در مهلت اعطا شده: صدور اخطار دوم و يک روز کاهش مدت اعتبار پروانه به ازای هر روز تاخير در رفع تخلف از تاريخ اخطار دوم؛

3- لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت سه ماه از اخطار دوم.

 1.  

عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه

1- صدور اخطار اول براي جبران تخلف ظرف دوماه از تاريخ اخطار؛

2- درصورت عدم رفع تخلف، جريمه

 1.  

تخطي از مفاد مربوط به سهامداری

اعمال جريمه و كاهش مدت اعتبار لغو پروانه به تشخيص .

 1.  

تخلف در خصوص اقدام به انجام رویه‌های ضدرقابتی

1- صدور اخطار با تعيين مهلت حداکثر پنج روز کاری از تاريخ ابلاغ برای
رفع تخلف؛

2- درصورت عدم رفع تخلف، لغو یا كاهش مدت اعتبار پروانه یا لغو به تشخيص و اعمال جریمه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

 1.  

تخطي از مفاد پيوست امنیتی

1- صدور اخطار اول و ابلاغ توقف ارايه خدمات موضوع تخلف و تعیین مهلت برای رفع تخلف اعلام شده؛

2- درصورت عدم رفع تخلف، جريمهتا زمان رفع کامل تخلف و لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت بیست روز از اخطار دوم؛

3- تعليق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخيص سازمان در صورت تکرار تخلف.

 1.  

ارايه خدمات خارج از خدمات موضوع پروانه

1- صدور اخطار با مهلت حداکثر پنج روزه براي توقف ارايه خدمات خارج از موضوع پروانه؛

2- درصورت عدم رفع تخلف، اعمال جريمه تا صددرصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات و تعليق و یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه.

 1.  

دسترسی غيرمجاز يا

افشای غير مجاز اطلاعات و داده‏های مشترکين

1- صدور اخطار و تعیین مهلت پنج روزه برای ارایه توضیحات؛

2- درصورت عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، اعمال جريمه به میزان
پنجاه درصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات؛

3- در صورت تکرار تخلف، تعليق پروانه به مدت شش ماه و اعمال جريمه تا ميزان صد درصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات؛

4- درصورت تکرار برای بار دوم، کاهش پنجاه درصد مدت اعتبار باقی‏مانده پروانه یا لغو پروانه به تشخيص سازمان.

 1.  

تخطي از مفاد مربوط به

تعهدات فنی، نظارتی و

قرارداد مشترکين

صدور اخطار برای رفع تخلف در مهلت تعیین شده از سوی سازمان و اعمال جريمه تا میزان ده درصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات به ازای هر تخلف و/يا تعلیق و/يا کاهش مدت اعتبار پروانه به تشخیص سازمان.

 1.  

نقص یا عدم ایفای

تعهدات مالی

براساس تصویب‏نامه شماره 154/ت51753هـ مورخ 5/1/1394 و اصلاحات بعدی آن.

 1.  

نقض تعهدات
خدمات عمومی اجباری

جریمه تا سقف دو برابر مبلغ سه درصد درآمد سالیانه دارنده پروانه یا تا سقف دو برابر مبالغ (تضمين شده برای ارایه خدمات عمومی اجباری) مندرج در جدول شماره 2 (هر کدام بیشتر باشد).

 1.  

عدم ايفای

ساير تعهدات و تکاليف و یا نقض مقررات و مصوبات کميسيون

1- صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف مهلت مقرر توسط سازمان؛

2- در صورت عدم رفع تخلف، اخطار دوم با تعیین مهلت و اعمال جريمه تا میزان پنجاه درصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات به تشخيص سازمان؛

3- در صورت عدم رفع تخلف در مهلت تعیین شده در اخطار دوم، اعمال جریمه تا میزان صد در صد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و تعلیق و/يا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخيص سازمان.

 1.  

 

عدم ارایه اطلاعات
مورد درخواست سازمان و یا ارایه اطلاعات خلاف واقع

1- صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف مهلت مقرر توسط سازمان؛

2- در صورت عدم رفع تخلف، اخطار دوم با تعیین مهلت و اعمال جريمه تا میزان پنجاه درصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات به تشخيص سازمان؛

3- در صورت عدم رفع تخلف در مهلت تعیین شده در اخطار دوم، اعمال جریمه تا میزان صد در صد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات و تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخيص سازمان.

 1.  

عدم رعایت تعرفه‏های مصوب کمیسیون و مقررات تعرفه‌ای

1- صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف (48) ساعت و اقدام برای استرداد
مبالغ اضافی دریافتی به اشخاص طرف قرارداد؛

2- در صورت عدم رفع تخلف، اعمال جریمه تا یک دهم درصد از درآمد سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده، به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف تا زمان رفع کامل تخلف؛

3- در صورت تکرار تخلف، تعلیق و/یا كاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخيص سازمان.

 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف