رای شماره 1179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم ارائه خدمات سجلی برای افراد دارای شناسنامه ایرانی مادامی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده یا شناسنامه از طریق قانونی ابطال نشده باشد مجوز قانونی ندارد)

تاریخ دادنامه : 1399/10/2  شماره دادنامه: 1179    شماره پرونده : 9900483

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور و به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند. بدین نحو که شعبه 37 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9609970902602287ـ 1396/11/23، 9609970902602329ـ 1396/12/2 و 9809970902600759ـ 1398/5/6 و با این استدلال که هیچ یک از مقررات قانون ثبت احوال از جمله ماده 45 و دستورالعمل اجرایی آن، بر عدم ارائه خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته دلالتی ندارد و مادامی که عدم تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده باشد، اداره ثبت احوال برای سلب حقوق ناشی از سند رسمی شناسنامه مجوز قانونی ندارد رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است.

   شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شماره 9809970902600759ـ 1398/5/6، رأی شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری را عیناً طی دادنامه شماره 9809970959304567ـ 1398/11/5 تأیید کرده است. لیکن شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء شماره 9609970902602329ـ 1396/12/2 و 9609970902602287ـ 1396/11/23 شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری، به ترتیب به موجب دادنامه‌های شماره 9709970955204372ـ 1397/10/20 و 9709970955204033ـ 1397/10/11 و با این استدلال که دستور منع ارائه خدمات سجلی در راستای حفظ اسناد سجلی و جلوگیری از سوء استفاده از آنها و استفاده از امتیاز شهروندی ایران به دلیل شک و تردید در تابعیت اشخاص و منطبق با ماده 45 قانون ثبت احوال است و از طرفی امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه‌ای برای دارنده امتیاز ایجاد نمی‌کند، آراء مورد اعتراض را نقض کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است.

بنا بر مراتب موضوع برای رسیدگی به تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق مـاده 45 قانون ثبت احـوال اصلاحـی مصوب 1363/10/18 مقرر شده: «هرگاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌ و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد» نظر به اینکه تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده 45 قانون مذکور و دیگر مقررات قانونی، بر منع بهره‌مندی افراد از خدمات سجلی دلالتی ندارد، بنابراین رأی شماره 9809970959304567ـ 1398/11/5 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید رأی شماره 9809970902600759ـ 1398/5/6 شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام به ارائه خدمات سجلی صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط