مصوبه تاسیس کمیسیون کارشناسی پشتیبانی و کارگروههای معین اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور

مصوبه جلسه اول ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص تاسیس کمیسیون کارشناسی پشتیبانی و کارگروههای معین اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

مصوبه جلسه اول ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص "تاسیس کمیسیون کارشناسی پشتیبانی و کارگروههای معین اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور" طی نامه شماره 75422 مورخ 98/06/20 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف