مصوبه یکسان سازی عناوین و محتوای برنامه ها و فعالیتهای قرآنی دستگاهها در لوایح بودجه سنواتی با مفاد اسناد راهبردی منشور توسعه قرآنی

مصوبه جلسه سوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص یکسان سازی عناوین و محتوای برنامه ها و فعالیتهای قرآنی دستگاهها در لوایح بودجه سنواتی با مفاد اسناد راهبردی منشور توسعه قرآنی ابلاغ شد.

مصوبه جلسه سوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص "یکسان سازی عناوین و محتوای برنامه ها و فعالیتهای قرآنی دستگاهها در لوایح بودجه سنواتی با مفاد اسناد راهبردی منشور توسعه قرآنی" طی نامه شماره 118466 مورخ 98/09/17 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف