مصوبه تعیین مسؤول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاههای مجری

مصوبه جلسه دوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص تعیین مسؤول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاههای مجری ابلاغ شد.

مصوبه جلسه دوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص "تعیین مسؤول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاههای مجری" طی نامه شماره 90356 مورخ 98/07/17 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف