مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تأیید انتخاب رییس جهاد دانشگاهی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تأیید انتخاب رییس جهاد دانشگاهی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص "تأیید انتخاب رییس جهاد دانشگاهی"، طي نامه شماره 98/15006/دش در تاریخ 98/10/11 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod